Dec 9, 2019   1:16 p.m. Izabela
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Csaba Baji – FCE I-NKS-BIK den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra betónových konštrukcií a mostov
 Stavebná fakulta
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Csaba Baji
Študijný program:nosné konštrukcie stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-24705-7186
ID študenta:7186
Vedúci práce:Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:* * *Hotel , Staré Grunty, Bratislava
Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:OBSAH DIPLOMOVEJ PRÁCE:

Technická správa.
Statický výpočet.
Poster vo formáte PDF.
Prílohy.
Výkresová dokumentácia:
 - Výkres tvaru stropnej dosky 1.NP na kóte +0,200 M 1:50.
 - Výkresy výstuže stropnej dosky 1.NP na kóte +0,200 M 1:50.
 - Výkresy výstuže priečnej stužujúcej steny v osi 8 M 1:50.

Podrobnosti obsahu diplomovej práce:

- Statická a dynamická analýza prvkov nosnej konštrukcie objektu:
Zvislé a vodorovné zaťaženie (vietor, seizmicita) stužujúcich stien a prvkov skeletu.

- Podrobný statický výpočet stropnej dosky 1.NP na kóte +0,200. Návrh výstuže, posúdenie podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti.

- Podrobný statický výpočet priečnej stužujúcej steny v osi 8. Návrh výstuže, posúdenie podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti.

- Výkresy výstuže podrobne riešených prvkov v statickom výpočte.
  
Rozsah práce:podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. HARVAN, I. Betónové konštrukcie Vysoké budovy Navrhovanie podľa spoločných európskych noriem. Bratislava: Edičné stredisko, SvF TU Bratislava, 2011. 204 s. ISBN 978-80-227-3458-5.
  2. HARVAN, I. Predpätý betón: navrhovanie podľa spoločných európskych noriem. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 262 s. ISBN 978-80-227-4057-9.
  3. FILLO, Ľ. -- MAJDÚCH, D. -- HARVAN, I. Riešenie betónových konštrukcií v praxi. Bratislava : Alfa, 1991. 352 s. ISBN 8005006454.
  4. HARVAN, I. Železobetónové nosné sústavy: Navrhovanie podľa európskych noriem. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. 292 s. ISBN 978-80-227-4142-2.
  5. BILČÍK, J. -- FILLO, Ľ. -- BENKO, V. -- HALVONIK, J. Betónové konštrukcie: Navrhovanie podľa STN EN 1992-1-1. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008. 374 s. ISBN 978-80-227-2940-6.
  6. ABRAHOIM, I. -- BORZOVIČ, V. Železobetónové nosné sústavy Návody na cvičenia pre 3.ročník študijného odboru Pozemné stavby a architektúra. STU Bratislava: edičné stredisko STU Bratislava, 2011. 190 s. ISBN 978-80-227-3598-8.
  
Dátum zadania:03. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2016Ing. Csaba Baji
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
garant študijného programu