25. 1. 2020  18:56 Gejza
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Csaba Baji – SvF I-NKS-BIK den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra betónových konštrukcií a mostov
 Stavebná fakulta
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Csaba Baji
Študijný program:nosné konštrukcie stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-24705-7186
ID študenta:7186
Vedúci práce:Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:* * *Hotel , Staré Grunty, Bratislava
Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:OBSAH DIPLOMOVEJ PRÁCE:

Technická správa.
Statický výpočet.
Poster vo formáte PDF.
Prílohy.
Výkresová dokumentácia:
 - Výkres tvaru stropnej dosky 1.NP na kóte +0,200 M 1:50.
 - Výkresy výstuže stropnej dosky 1.NP na kóte +0,200 M 1:50.
 - Výkresy výstuže priečnej stužujúcej steny v osi 8 M 1:50.

Podrobnosti obsahu diplomovej práce:

- Statická a dynamická analýza prvkov nosnej konštrukcie objektu:
Zvislé a vodorovné zaťaženie (vietor, seizmicita) stužujúcich stien a prvkov skeletu.

- Podrobný statický výpočet stropnej dosky 1.NP na kóte +0,200. Návrh výstuže, posúdenie podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti.

- Podrobný statický výpočet priečnej stužujúcej steny v osi 8. Návrh výstuže, posúdenie podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti.

- Výkresy výstuže podrobne riešených prvkov v statickom výpočte.
  
Rozsah práce:podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. HARVAN, I. Betónové konštrukcie Vysoké budovy Navrhovanie podľa spoločných európskych noriem. Bratislava: Edičné stredisko, SvF TU Bratislava, 2011. 204 s. ISBN 978-80-227-3458-5.
  2. HARVAN, I. Predpätý betón: navrhovanie podľa spoločných európskych noriem. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 262 s. ISBN 978-80-227-4057-9.
  3. FILLO, Ľ. -- MAJDÚCH, D. -- HARVAN, I. Riešenie betónových konštrukcií v praxi. Bratislava : Alfa, 1991. 352 s. ISBN 8005006454.
  4. HARVAN, I. Železobetónové nosné sústavy: Navrhovanie podľa európskych noriem. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. 292 s. ISBN 978-80-227-4142-2.
  5. BILČÍK, J. -- FILLO, Ľ. -- BENKO, V. -- HALVONIK, J. Betónové konštrukcie: Navrhovanie podľa STN EN 1992-1-1. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008. 374 s. ISBN 978-80-227-2940-6.
  6. ABRAHOIM, I. -- BORZOVIČ, V. Železobetónové nosné sústavy Návody na cvičenia pre 3.ročník študijného odboru Pozemné stavby a architektúra. STU Bratislava: edičné stredisko STU Bratislava, 2011. 190 s. ISBN 978-80-227-3598-8.
  
Dátum zadania:03. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2016Ing. Csaba Baji
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
garant študijného programu