Oct 23, 2020   11:53 a.m. Alojza
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Zoltán Ács – FCE I-NKS-BIK den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra betónových konštrukcií a mostov
 
Stavebná fakulta
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Zoltán Ács
Študijný program:
nosné konštrukcie stavieb
Študijný odbor:
5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:SvF-24705-66787
ID študenta:
66787
Vedúci práce:
Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Miesto vypracovania:
Stavebná fakulta STU v Bratislave
 
 
Názov práce:Administratívna budova - Rožňavská, Bratislava - OBJEKT B
Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcim jadrom a bezprievlakovými stropmi
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:OBSAH DIPLOMOVEJ PRÁCE:

Technická správa.
Statický výpočet.
Poster vo formáte PDF.
Prílohy.
Výkresová dokumentácia:
 - Výkres tvaru stropnej dosky 3.NP na kóte +9,830 M 1:50.
 - Výkresy výstuže stropnej dosky 3.NP na kóte +9,830 M 1:50.
 - Výkresy výstuže stĺpov v osi D M 1:25.
Podrobnosti obsahu diplomovej práce:

- Statická a dynamická analýza prvkov nosnej konštrukcie objektu:
Zvislé a vodorovné zaťaženie (vietor, seizmicita) stužujúcich prvkov objektu.

- Podrobný statický výpočet stropnej dosky 3.NP na kóte +9,830. Návrh výstuže, posúdenie podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti.

- Podrobný statický výpočet stĺpov v osi D. Návrh výstuže, posúdenie podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti.
 
- Výkresy výstuže podrobne riešených prvkov v statickom výpočte.
 
 
Rozsah práce:
podľa špecifikácie zadania
 
 
Literatúra:
  1. HARVAN, I. Betónové konštrukcie.Vysoké budovy: Navrhovanie podľa spoločných európskych noriem. Bratislava : STU v Bratislave, 2012. 206 s. ISBN 978-80-227-3675-6.
  2. HARVAN, I. Predpätý betón: Učebné texty pre 4.r. študijného odboru APS. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 1997. 143 s.
  3. FILLO, Ľ. -- MAJDÚCH, D. -- HARVAN, I. Riešenie betónových konštrukcií v praxi. Bratislava : Alfa, 1991. 352 s. ISBN 8005006454.
  4. HARVAN, I. -- ABRAHOIM, I. Vybrané state z betónových konštrukcií: Učebné texty pre 4. a 5.ročník študijného odboru Pozemné stavby a architektúra,zameranie Statika. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 90 s. ISBN 80-227-1913-7.
  5. HARVAN, I. Železobetónové nosné sústavy: Navrhovanie podľa európskych noriem. Bratislava : STU v Bratislave, 2012. 292 s. ISBN 978-80-227-3672-5.
  6. FILLO, Ľ. -- BILČÍK, J. -- HALVONIK, J. Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb.2: Betónové konštrukcie. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2009. 138 s. ISBN 978-80-227-3051-8.
  7. ABRAHOIM, I. -- BORZOVIČ, V. Železobetónové nosné sústavy Návody na cvičenia pre 3.ročník študijného odboru Pozemné stavby a architektúra. STU Bratislava: edičné stredisko STU Bratislava, 2011. 190 s. ISBN 978-80-227-3598-8.
 
 
Dátum zadania:03. 02. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
19. 05. 2016Ing. Zoltán Ács
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
garant študijného programu