Jan 23, 2020   9:28 a.m. Miloš
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Matej Vajdulák – FCE I-PSA den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra architektúry
 Stavebná fakulta
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Matej Vajdulák
Študijný program:pozemné stavby a architektúra
Študijné odbory: stavebníctvo, architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:SvF-5350-7862
ID študenta:7862
Vedúci práce:Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Konzultant:Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava SvF STU
  
Názov práce:Vinárstvo v meste Modra
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Predmetom riešenia je návrh vinárskeho komplexu. Okrem vlastnej výrobnej časti, vyriešiť časť spoločenskú: ubytovanie, stravovanie, priestor a plochy pre voľnočasové aktivity.
LOKALITNÝ PROGRAM: technologickú časť vinárstva dimenzovať na spracovanie 500 ton hrozna, t,j. 350 000 l vína, podľa technologických podkladov.
Spoločenská časť bude pozostávať z: vstupné priestory, spoločenské priestory,
reštaurácia pre cca 50 návštevníkov, ochutnávka vín pre cca 50 návštevníkov, ubytovanie pre cca 10 osôb (typ ubytovania Penzión **, wellnes, priestory TZB, údržba areálu, odpady.
V riešenom areáli navrhnúť pohyb turistov a cykloturistov, parkovisko návštevníkov a zamestnancov, vonkajšie manipulačné plochy pri technologickej časti, navrhnúť celkovú koncepciu riešenia pozemku.

Grafickú časť Diplomovej práce spracujte na úrovni dokumentácie pre územné rozhodnutie – časť architektúra. Navrhnite dva vybrané architektonicko-konštrukčné detaily.

Rozsah spracovania
A. Textová časť
Spracovaná v zmysle pokynov vydaných STU SvF na vypracovanie diplomových prác, doplnená o prehľad riešenej problematiky a typologickú prípravu.
B. Grafická časť
B.01 Portfólio A3
01.1 titulná strana
01.2 úvodná strana
01.3 formulár zadania diplomovej práce
01.4 obsah a strany diplomovej práce
01.5 anotácia v slovenčine a v angličtine
01.6 sprievodná správa
01.7 zmenšená kompletná grafická dokumentácia na formát A3. (Architektonická časť, detaily)
B.02 Poster 700 x 1000 mm
C. Model

Architektonická časť
- analýza územia
- filozofia a koncept riešenia
- širšie vzťahy (M 1:1000)
- architektonická situácia v M 1:500 (M 1:200) s návrhom využitia pozemku
- všetky pôdorysy v M 1:100 (M 1:200) vrátane strechy s legendami miestností a plošnými výmerami (m2) a so základnými kótami nosného systému a kótami celkových rozmerov, priečny a pozdĺžny rez v M 1:100 (M 1:200) s výškovými kótami, všetky pohľady v čierno-bielom vyhotovení v M 1:100 (M 1:200) s výškovými kótami
- vizualizácie
- 2 architektonicko-konštrukčné detaily v M 1:10 (M 1:20)

Forma spracovania
A. Textová časť
Textová časť bude spracovaná vo formáte A4, zviazaná do pevnej väzby v zmysle pokynov vydaných STU SvF na vypracovanie diplomových prác, s vloženým CD s grafickou a textovou časťou v *.PDF formáte.
B. Grafická časť
Portfólio diplomovej práce bude spracované vo formáte A3 na ležato, zviazané vľavo. Portfólio bude spracované v zmysle pokynov Katedry architektúry.
Poster bude odovzdaný bez tuby.

Zoznam odbornej literatúry:
NEUFERT, Ernst.: NEUFERT: Navrhování staveb. 2.české vydání. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-2.
ANTAL Ján et al.: Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu : Praktická príručka s architektonickým a konštrukčným riešením požiadaviek na výstavbu v súlade so stavebno-technickými predpismi a normami. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2004. ISSN: 1335-8634
ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení
VYHLÁŠKA č. 532 /2002 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v platnom znení
VYHLÁŠKA č. 453 / 2000 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v platnom znení
ZÁKONY a VYHLÁŠKY súvisiace s riešenou problematikou v platnom znení (www.zbierka.sk)
STN a EN ISO súvisiace s riešenou problematikou
Prednášky z Typológie a urbanizmu
Výrobné kapacity a typológia technologickej časti
  
Rozsah práce:podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. Časopisy a odborná literatúra s prílsušnou tématikou.
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2016Ing. Matej Vajdulák
študent
 
 
 
 
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
garant študijného programu