29. 5. 2020  19:49 Vilma
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Daniel Vančo – FEI B-API-MSUS pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Daniel Vančo
Študijný program:
aplikovaná informatika
Študijný odbor:
informatika
Evidenčné číslo:
FEI-5382-54034
ID študenta:
54034
Vedúci práce:
RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav informatiky a matematiky
 
 
Názov práce:
Využitie MDA na podporu výuky predmetu Architektúra Softvérových Systémov
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Cieľom BP je vytvorenie nástoja na podporu skúšania predmetu ASS.
Úlohy:
1. Oboznámte sa s princípmi a prostriedkami MDA.
2. Naštudujte si architektúru aplikácií založených web-servisoch.
3. Vytvorte si prehľad o charaktere úloh a zadaní riešených na predmete ASS.
4. S využitím metodológie MDA navrhnite a vytvorte nástroj, ktorý umožní automatické generovanie implementačných zadaní pre skúšku ako aj programov pre kontrolu riešení.
 
 
Literatúra:
  1. Martin Kalin, Java Web Services: Up and Running. O'Reilly (2009)
  2. Stephen J. Mellor, MDA Distilled. Addison-Wesley Professional, 2004
 
 
Dátum zadania:
21. 09. 2015
  
Dátum odovzdania:
20. 05. 2016Bc. Daniel Vančo
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
garant študijného programu