Jun 26, 2019   0:40 a.m. Adriána
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Tomáš Tomášik – MTF I-PPN den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Tomáš Tomášik
Študijný program:počítačová podpora návrhu a výroby
Študijný odbor:5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:MTF-5288-62358
ID študenta:62358
Vedúci práce:Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Miesto vypracovania:MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Návrh a výroba reprezentatívnej súčiastky 5 - osovým obrábaním
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1 Súčasné trendy v rámci 5 - osového obrábania
2 Návrh reprezentatívnej súčiastky
3 Vytvorenie technologického postupu výroby
4 Výroba súčiastky
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:02. 05. 2016Ing. Tomáš Tomášik
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
garant študijného programu