18. 7. 2019  19:24 Kamila
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Tomáš Tomášik – MTF I-PPN den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Tomáš Tomášik
Študijný program:počítačová podpora návrhu a výroby
Študijný odbor:5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:MTF-5288-62358
ID študenta:62358
Vedúci práce:Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Miesto vypracovania:MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Návrh a výroba reprezentatívnej súčiastky 5 - osovým obrábaním
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1 Súčasné trendy v rámci 5 - osového obrábania
2 Návrh reprezentatívnej súčiastky
3 Vytvorenie technologického postupu výroby
4 Výroba súčiastky
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:02. 05. 2016Ing. Tomáš Tomášik
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
garant študijného programu