29. 3. 2020  10:56 Miroslav
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Kristína Kupkovičová – MTF I-PMA pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Kristína Kupkovičová
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5298-45642
ID študenta:45642
Vedúci práce:Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Miesto vypracovania:Foxconn Slovakia, spol. s r.o., Nitra
  
Názov práce:Návrh na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach Foxconn Slovakia, spol. s r.o.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Hodnotenie zamestnancov ako činnosť riadenia ľudských zdrojov
2 Analýza súčasného systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach Foxconn Slovakia, spol. s r.o.
3 Návrh na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach Foxconn Slovakia, spol. s r.o.
4 Zhodnotenie navrhovaného riešenia
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2016Ing. Kristína Kupkovičová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
garant študijného programu