Oct 27, 2020   9:39 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Dávid Petruľa – FME B-VSMK den [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Dávid Petruľa
Študijný program:
výrobné systémy a manažérstvo kvality
Študijné odbory:
5.2.50. výrobná technika, 5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:
SjF-13439-9878
ID študenta:
9878
Vedúci práce:
Ing. Martin Komák
 
 
Názov práce:
Využitie aplikačného softvéru Process Simulate pri návrhu robotickej bunky
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Popísať vytváranie robotickej bunky v programe Process Simulate
2. Návrh a vizualizácia vybranej robotickej bunky
3. Overenie a simulácia trajektórií robotov v danej bunke
 
 
Rozsah práce:
30 - 50 strán
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
08. 06. 2015Ing. Dávid Petruľa
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
garantka študijného programu