29. 3. 2020  3:36 Miroslav
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Dávid Petruľa – SjF B-VSMK den [sem 2, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Dávid Petruľa
Študijný program:výrobné systémy a manažérstvo kvality
Študijné odbory:5.2.50. výrobná technika, 5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:SjF-13439-9878
ID študenta:9878
Vedúci práce:Ing. Martin Komák
  
Názov práce:Využitie aplikačného softvéru Process Simulate pri návrhu robotickej bunky
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Popísať vytváranie robotickej bunky v programe Process Simulate
2. Návrh a vizualizácia vybranej robotickej bunky
3. Overenie a simulácia trajektórií robotov v danej bunke
  
Rozsah práce:30 - 50 strán
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2015Ing. Dávid Petruľa
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
garantka študijného programu