24. 2. 2020  1:15 Matej
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Vladimíra Majerová – MTF I-AIPP komb [sem 8, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Vladimíra Majerová
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:MTF-30179-45944
ID študenta:45944
Vedúci práce:prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Miesto vypracovania:UIAM MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Úprava firemných procesov podľa platnej legislatívy pre potreby budovania podnikového informačného systému
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vytvorte model firemných procesov súčasného stavu v notácii BPMN.
2. Navrhnite model firemných procesov v notácii BPMN podľa platnej legislatívy.
3. Špecifikujte katalóg používateľských požiadaviek na nový podnikový IS.
4. Analyzujte problémovú oblasť a vytvorte modely systému s využitím UML.
5. Zhodnoťte váš návrh.
  
Dátum zadania:16. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:22. 04. 2018Bc. Vladimíra Majerová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
garant študijného programu