Jan 29, 2020   6:17 p.m. Gašpar
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Dávid Kuruc – MTF I-AIPP comb [term 6, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Dávid Kuruc
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:MTF-30179-59810
ID študenta:59810
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Miesto vypracovania:UIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Návrh a realizácia prototypového systému riadenia quadrokoptéry s termografiou
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte súčasný stav v oblasti riadenia quadrokoptér s možnosťou využitia termografie.
2. Na základe analýzy navrhnite vlastné riešenie riadenia.
3. Implementujte navrhnuté riešenie.
4. Vypracujte zdokumentované testovanie implementovaného riešenia.
5. Navrhnite možné vylepšenia.
  
Dátum zadania:19. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2017Ing. Dávid Kuruc
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
garant študijného programu