Jul 21, 2019   8:59 p.m. Daniel
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Viktória Juhászová – FCFT B-CHI den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Viktória Juhászová
Študijný program:chemické inžinierstvo
Študijný odbor:5.2.17. chemické inžinierstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-5431-76808
ID študenta:76808
Vedúci práce:doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
  
Názov práce:Návrh bioreaktora na výrobu kyseliny propiónovej
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom bakalárskeho projektu je návrh bioreaktora na výrobu kyseliny propiónovej.
Do úvahy je potrebné vziať fyzikálne a metabolické procesy a ich vzájomné prepojenie.
Zo zistených informácií sa zostaví matematický model, zahŕňajúci materiálové bilancie zložiek, energetickú a jednoduchú ekonomickú bilanciu, na návrh bioreaktora priemyselných rozmerov.
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2017Bc. Viktória Juhászová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
garant študijného programu