23. 10. 2019  23:53 Alojza
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Miroslava Chovancová – SvF I-TS den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Miroslava Chovancová
Študijný program:technológia stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-13410-9693
ID študenta:9693
Vedúci práce:doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Konzultant:prof. Ing. Peter Turček, PhD.
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Hotel Borec, Bratislava
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Vypracujte stavebno-technologický projekt realizačný pre zadanú stavbu v nasledujúcom rozsahu:
1. Projekt zariadenia staveniska
1.1 Technická správa k zariadeniu staveniska
       - identifikačné údaje
       - charakteristika staveniska
       - charakteristika stavby
       - postup výstavby
       - hlavné stavebné mechanizmy
       - zariadenia staveniska
       - ochrana životného prostredia pri výstavbe
       - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
       - požiarna ochrana staveniska
       - termínové podmienky realizácie stavby
1.2 Situácia zariadenia staveniska pre dve etapy postupu výstavby (vrátane overenia návrhu staveniskových komunikácií)
1.3 Variantný návrh montážnych prostriedkov

2. Časový plán výstavby pre objekt SO-01 a pridružené stavebné objekty
2.1 Technická správa k časovému plánu výstavby
2.2 Časový plán výstavby vo forme harmonogramu
2.3 Histogram pracovníkov

3. Optimalizácia hĺbky pažiacej steny pri zohľadnení kapacity odvodňovacieho systému vrátane grafickej interpretácie vo forme postera

Súčasťou zadania je aj vypracovanie postera so stavebno-technickým riešením stavby.
  
Rozsah práce:Podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Stavenisková prevádzka,zariadenie staveniska: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 203 s. ISBN 80-227-1847-5.
  2. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
  3. JURÍČEK, I. -- BAJZA, A. -- CESNAK, J. Konštrukcie budov z monolitického betónu: Technické parametre - konštrukčné systémy - komponenty systémov - realizačné firmy - dodávatelia. Bratislava : Eurostav, 2005. 155 s. ISBN 80-969024-2-3.
  4. Platné právne predpisy a STN.
  5. Fickuliak, I. -- Gašparík, J. -- Makýš, P. -- Búciová, M. -- Hulínová, Z. -- Talian, J.: Výstavba objektov a stavieb. Bratislava: ES STU, 2004.
  6. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2016Ing. Miroslava Chovancová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu