29. 1. 2020  19:09 Gašpar
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Martin Jurčo-Glina – FEI I-API-MSUS pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Jurčo-Glina
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5384-5953
ID študenta:5953
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav robotiky a kybernetiky
  
Názov práce:Webová aplikácia na sprístupnenie DNA analýz pre laboratórnych technikov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:STR motív je krátka, repetitívna sekvencia DNA, ktorá sa vyznačuje vysokou variabilitou v rámci populácie. Biochemické prístroje, nazvané sekvenátory, dokážu odmerať krátke kúsky DNA s motívmi v biologickom materiály, čím je umožnená identifikácia jedinca. Problémom analýz je ale vysoká chybovosť sekvenátorov, ktorá vedie ku skreslenému vzhľadu sekvenovaných úsekov. Vstupný materiál môže navyše obsahovať úseky z viacerých jedincov, ktorých pomer nás zaujíma.
Študent navrhne a naimplementuje webovú aplikáciu na sprístupnenie analýz pre laboratórnych technikov. Aplikácia umožní nahrať vstupné súbory a určiť parametre výpočtu, ktorý bude po spustení analýzy distribuovaný na určený výpočtový uzol. Výsledky analýz budú užívateľom sprístupnené v prehľadnej forme.


Úlohy:
1. Oboznámte sa s problematikou analýz DNA sekvencii.
2. Analyzujte potreby laboratórnych technikov na spracovanie a prezentáciu STR motívov.
3. Navrhnite modelový informačný systém pre potreby laboratórnej praxe.
4. Implementujte modelový informačný systém.


Literatúra:
1. Kidd, K.K. a kol. 2014. Current sequencing technology makes microhaplotypes a powerful new type of genetic marker for forensics. Forensic Sci Int Genet. 12, 215-24.
2. Pakstis, A.J. a kol. 2010. SNPs for a universal individual identification panel, Hum. Genet. 127, 315-324.
3. Debeljak, M. a kol. 2014. Haplotype counting by next-generation sequencing for ultrasensitive human DNA detection. J Mol Diagn. 16(5), 495-503.
4. Amorim, A., Pereira, L., 2005, Pros and cons in the use of SNPs in forensic kinship investigation: a comparative analysis with STRs. Forensic Sci Int. 150: 17-21
  
Dátum zadania:21. 09. 2015
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2016Ing. Martin Jurčo-Glina
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
garant študijného programu