4. 6. 2020  3:49 Lenka
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Tamás Laiszner – FEI I-API-MSUS pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Tamás Laiszner
Študijný program:
aplikovaná informatika
Študijný odbor:
informatika
Evidenčné číslo:
FEI-5384-5979
ID študenta:
5979
Vedúci práce:
RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Miesto vypracovania:
Ústav informatiky a matematiky
 
 
Názov práce:Využitie klaudových technológií na ukladanie sématických dát
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Cieľom práce je vytvoriť prehľad o aktuálnom stave v oblasti klaudových technológií pre ukladanie a spravovanie sémantických dát, otestovanie a porovnanie vybratých riešení.
Úlohy:
1. Oboznámte sa klaudovými riešeniami vhodnými pre ukladanie sémantických dát.
2. Analyzujte existujúce prístupy pre ukladanie dát, možnosti paralelizácie a reformulácie dotazov a problémy s tým spojené.
3. Existujúce prístupy navzájom porovnajte a charakterizujte ich výhody, nevýhody.
4. Navrhnite vlastné riešenie na vami vybranej klaudovej technoógii
5. Riešenie demonštrujte nad zvoleným veľkým datasetom a porovnajte so štandardnými riešeniami (Apache-Fuseki, Virtuoso).
 
 
Literatúra:
  1. PRUD’HOMMEAUX, Eric; BERTAILS, Alexandre. A Mapping of SPARQL Onto Conventional SQL. 2009.
 
 
Dátum zadania:
21. 09. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
20. 05. 2016Bc. Tamás Laiszner
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
garant študijného programu