29. 5. 2020  19:42 Vilma
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Boris Ledecký – FEI I-API-MSUS pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Boris Ledecký
Študijný program:
aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:
FEI-5384-77030
ID študenta:77030
Vedúci práce:
RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Miesto vypracovania:
Ústav informatiky a matematiky
 
 
Názov práce:
Nástroje a procesy vo vývoji veľkých databázových aplikácií
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Úlohou je popísať procesy a nástroje pre tvorbu veľkých databázových aplikácií využívajúcich ETL. Navrhnúť a implementovať nástroj na podporu ich vývoja.

1. Popíšte skúsenosti s využitím ETL procesov pri integráci veľkých DB aplikácií, analyzujte procesy vývoja.
2. Porovnajte nástroje na podporu vývoja veľkých ETL aplikacií, analyzujte ich prednosti a nedostatky.
3. Vychádzajúc z analýzy navrhnite a implementujte nástroj pre efektívnu konfiguráciu, implementáciu a vizualizáciu ETL vrstvy.
 
 
Literatúra:
  1. AnHai Doan, Alon Halevy, Zachary Ives. Principles of Data Integration. ISBN: 978-0-12-416044-6
  2. Ralph Kimball and Margy Ross. The Data Warehouse Toolkit, 3rd Edition. Willey (2013) ISBN: 978-1-118-53080-1
 
 
Dátum zadania:
21. 09. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
20. 05. 2016Ing. Boris Ledecký
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
garant študijného programu