21. 2. 2020  20:00 Eleonóra
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Mário Pavlík – FA B-AU pres [sem 8, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Mário Pavlík
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-77238
ID študenta:77238
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Konzultant:Ing. arch. Eva Putrová, PhD.
  
Názov práce:Záhorská Bystrica - Ul. Československých tankistov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Formou urbanisticko-architektonickej štúdie a projektu stavby (PS) navrhnite riešenie rekonštrukcie verejného priestoru Záhorská Bystrica - Ul. Československých tankistov. Obsah a rozsah zadania :
časť A: urbanisticko-architektonický návrh riešenia formou štúdie:
        - prieskum priestoru, analýza, problémový výkres
        - komplexné urbanisticko-architektonické riešenie
        - návrh dlažieb, mobiliáru, malej architektúry,
časť B: PS - projekt stavby
        - stavebno-arch. časť: konštrukčné a architektonické detaily,
časť C: prílohy: sprava.
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prílohe k tomuto zadaniu, ktoré Vám vydá ústav.
  
Rozsah práce:grafická a textová časť podľa špecifikácie v prílohe zadania
  
Dátum zadania:13. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:28. 05. 2018Bc. Mário Pavlík
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu