5. 4. 2020  7:14 Miroslava
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Filip Bakyta – SjF I-AISP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Filip Bakyta
Študijný program:automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-5226-9456
ID študenta:9456
Vedúci práce:Ing. Marek Honek, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky SjF STU
  
Názov práce:Systém monitorovania a ovládania zariadení v aplikácii inteligentnej domácnosti
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom záverečnej práce je zostaviť a otestovať nízkonákladové vstupno/výstupné rozhranie slúžiace pre zber údajov a ovládanie zariadení v domácnosti prístupné cez existujúcu bezdrôtovú sieť 802.11b/g/n. Dané riešenie môže využívať služby existujúcich, cez internet voľne dostupných webových serverov. Súčasťou riešenia má byť aj aplikácia typu klient pre mobilné zariadenia slúžiaca pre monitorovanie stavu zariadení v domácnosti a ich ovládanie. Základ vstupno/výstupného rozhrania má tvoriť osembitový mikropočítač a modul umožňujúci komunikáciu cez bezdrôtovú sieť. Osembitový mikropočítač má plniť úlohu odosielania a prijímania údajov za účelom poskytnutia informácii o hodnotách meraných veličín nadradenej internetovej službe a realizácie prenastavovania polôh akčných členov na základe prijímaných údajov.

Zadanie práce:

1. Vytvoriť program pre osembitový mikropočítač.
2. Vytvoriť rozhranie pre ukladanie a čítanie dát na vzdialenom serveri.
3. Vytvoriť aplikáciu typu klient pre mobilné zariadenia.
  
Rozsah práce:60 až 90 strán
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:06. 06. 2016Ing. Filip Bakyta
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
garant študijného programu