Dec 12, 2019   9:55 p.m. Otília
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Šauša – FME I-AISP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Šauša
Študijný program:automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-5226-62296
ID študenta:62296
Vedúci práce:doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Konzultant:Ing. Oliver Rovný
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF).
  
Názov práce:Inteligentný merací systém pozície plynového a brzdového pedálu v elektrickom monoposte Formula Student.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Teoreticky spracujte danú problematiku inteligentného meracieho systému pozície pedálov v elektrickom monoposte.
2. Prakticky navrhnite riešenie pedálovej zostavy pre potreby elektrickej závodnej formuly pre potreby STUBA GreenTeamu.
3. V rámci návrhu rozpracujte možné spôsoby riadenia výkonov hnacieho ústrojenstva.
  
Rozsah práce:60 - 80 strán
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:06. 06. 2016Ing. Martin Šauša
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
garant študijného programu