Sep 27, 2020   1:48 a.m. Cyprián
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Matúš Gatial – FCE B-VSH den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra vodného hospodárstva krajiny
 Stavebná fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Matúš Gatial
Študijný program:
vodné stavby a vodné hospodárstvo
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-5374-54873
ID študenta:
54873
Vedúci práce:
Ing. Martina Majorošová
  
Názov práce:
Koncepčný návrh revitalizácie Vážskeho ostrova v Piešťanoch
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Navrhnite architektonicko-krajinársku koncepciu revitalizácie južného cípu Vážskeho ostrova v Piešťanoch.
 
 
Literatúra:
  1. MÄSIAR, E. -- KAMENSKÝ, J. Hydraulika pre stavebných inžinierov II: Prúdenie v korytách a pórovitom prostredí. Bratislava : Alfa, 1989. 309 s.
  2. MACURA, V. -- HALAJ, P. Úpravy a revitalizácie vodných tokov. Bratislava: STU v Bratislave, 2013. 228 s. ISBN 978-80-227-3925-2.
  3. MACURA, V. -- IZAKOVIČOVÁ, Z. Krajinnoekologické aspekty revitalizácie tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 272 s. ISBN 80-227-1343-0.
  4. MÄSIAR, E. -- KAMENSKÝ, J. Hydraulika pre stavebných inžinierov I.: Objekty a potrubia. Bratislava : Alfa, 1986. 341 s.
 
 
Dátum zadania:
10. 02. 2017
 
 
Dátum odovzdania:11. 05. 2017Ing. Matúš Gatial
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Peter Dušička, PhD.
garant študijného programu