20. 10. 2019  10:28 Vendelín
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Tatiana Kimličková – SvF B-VSH pres [sem 4, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
 Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Tatiana Jurkovičová
Študijný program:vodné stavby a vodné hospodárstvo
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5374-55125
ID študenta:55125
Vedúci práce:doc. Ing. Danka Barloková, PhD.
Konzultant:Ing. Katarína Tothová
  
Názov práce:Funkcia vodojemu - zásobovanie vodou
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Formou štúdie spracovaná problematika vodojemov, ich návrh, konštrukčné riešenia. Pre zadanú obec - návrh objemu vodojemu numerickým i grafickým spôsobom.
  
Rozsah práce:cca 30 strán
  
Literatúra:
  1. MARTOŇ, J. -- ČERMÁK, O. Vodárenstvo. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1991. 188 s. ISBN 80-227-0366-4.
  2. MARTOŇ, J. -- ŠKULTÉTYOVÁ, I. -- KRIŠ, J. Vodárenstvo III. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 232 s. ISBN 80-227-1640-5.
  3. KRIŠ, J. -- BOŽÍKOVÁ, J. -- ČERMÁK, O. -- ČERMÁKOVÁ, M. -- ŠKULTÉTYOVÁ, I. -- TOTHOVÁ, K. Vodárenstvo I: Zásobovanie vodou. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 816 s. ISBN 80-227-2426-2.
  4. MARTOŇ , J. a kol. Získavanie, úprava, čistenie a ochrana vôd. Bratislava: Alfa, 1991. 647 s. ISBN 80-00830-9.
  5. STN, vyhlášky a predpisy súvisiace s riešenou problematikou
  
Dátum zadania:05. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2015Ing. Tatiana Kimličková
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Dušička, PhD.
garant študijného programu