Jan 28, 2020   6:09 a.m. Alfonz
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Romana Komorová – FCFT I-CHTI den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Romana Komorová
Študijný program:chemické technológie
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5439-42696
ID študenta:42696
Vedúci práce:doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Konzultant:Mgr. Hadvinová
Miesto vypracovania:OOTKR, FCHPT STU, Bratislava
  
Názov práce:Fyzikálnochemické vlastnosti alkohol-benzínových zmesí
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Štúdium vplyvu zloženia zmesí benzínu, alkoholov rôznych typov a etyl-tercbutyl éteru na výsledné fyzikálnochemické vlastnosti pripravených zmesí. Po spracovaní rešerše zo zadanej problematiky bude práca zameraná na stanovenie tlaku pár, destilačnej krivky, hustoty, obsahu kyslíka a rozpustnosti vody v pripravených benzínových zmesiach v širokom koncentračnom intervale pridaných kyslíkatých látok. Porovnajú sa stanovené vlastnosti zmesí pri použití etanolu a butanolu a stanoví sa vplyv typu alkoholu na vlastnosti určujúce kvalitu motorového paliva.
  
Rozsah práce:80
  
Literatúra:
  1. SPEIGHT, J. The refinery of the future. Oxford: Elsevier, 2011. 395 s. ISBN 978-0-8155-2041-2.
  2. Rešerž vedeckej literatúry z riešenej problematiky.
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2016Ing. Romana Komorová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
garant študijného programu