May 25, 2020   8:43 p.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Lukáš Werškov – MTF B-PPT den [term 4, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Lukáš Werškov
Študijný program:počítačová podpora výrobných technológií
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:
MTF-5290-74221
ID študenta:74221
Vedúci práce:
Ing. Ján Milde
 
 
Názov práce:
Návrh konštrukcie 3D tlačiarne
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1 Prehľad súčasného stavu v oblasti Rapid Prototyping
2 Analýza a výber najvhodnejšieho riešenia
3 Návrh vlastnej konštrukcie 3D tlačiarne
4 Ekonomické zhodnotenie návrhu
 
 
Dátum zadania:
15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:30. 05. 2016Bc. Lukáš Werškov
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
garant študijného programu