Apr 7, 2020   1:49 p.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Mgr. art. Pavel Janáček – FA I-DZ-ID den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav interiéru a výstavníctva
 Fakulta architektúry
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Pavel Janáček
Študijný program:dizajn
Študijný odbor: umenie
Evidenčné číslo:FA-13395-43918
ID študenta:43918
Vedúci práce:Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Miesto vypracovania:FA STU Bratislava
  
Názov práce:Gymnázium Hubeného ul., Bratislava - Interiér
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Predmetom diplomovej práce je komplexný interiérový návrh vybraných častí vnútorných priestorov objektu Gymnázia na Hubeného ulici v Bratislave, riešeného v rámci AT III. V návrhu sa predpokladá zohľadnenie všetkých determinantov interiérovej tvorby s dôrazom na funkciu, výtvarné pôsobenie celku a jeho jednotlivých komponentov.

ROZSAH DOKUMENTÁCIE:
Situácia objektu – navrhovaný stav s riešením bezprostredného okolia – 1:500
Pôdorysy – M 1:50, 1:25
Rezopohľady – M 1:50, 1:25
Výkres podláh – M 1:50
Výkres osvetlenia – M 1:50
Priestorové zobrazenia
Dizajn mobiliárových prvkov /3 prvky – M 1:20,1:10,1:1
Dizajn prvku stavebného interiéru /1 prvok – M 1:25,1:10, 1:1
Model vnútorného priestoru
Model mobiliárového prvku
Materiálová vzorkovnica použitých materiálov na plochách a prvkoch interiéru – 500/500 mm

Poster: 1ks formát 700x1000 mm (na výšku) – grafický sumár práce popísaný v slovenskom a v svetovom jazyku.
Portfólio: 2ks formát A3
CD nosič obsahujúci kompletnú grafickú dokumentáciu
Sprievodná správa

Diplomová práca bude vypracovaná ľubovoľnou grafickou metódou.
Každý exemplár zadania bude označený predpísanou rozpiskou a podpísaný spracovateľom.
  
Rozsah práce:Projekt interiéru
  
Dátum zadania:17. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:17. 05. 2016Mgr. art. Pavel Janáček
študent
 
 
 
 
prof. akad. arch. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. akad. soch. Peter Paliatka
garant študijného programu