24. 10. 2020  22:38 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Natália Hrnčárová – FAD I-URB den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 
Fakulta architektúry a dizajnu
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Natália Hrnčárová
Študijný program:
urbanizmus
Študijný odbor:
5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FAD-5478-68175
ID študenta:
68175
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
 
 
Názov práce:
Hlohovec - Šulekovo revitalizácia nábrežia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
V nadväznosti na Ateliér III. navrhnite urbanistickú koncepciu a regulačný plán územia rieky Váh v kontakte s mestami Hlohovec a Šulekovo. Navrhnite lokalitný program územia a filozofické východiská návrhu. Vlastný návrh riešenia predložte formou urbanisticko- architektonickej štúdie, v ktorej prezentujte hmotovo-priestorové a funkčno-prevádzkové zásady riešenia. Súčasťou riešenia budú aj podrobnosti, ktoré priblížia niektoré vybrané detaily riešeného územia a model. V textovej časti opíšte a schémami vyjadrite východiská, koncepciu riešenia, zásady regulácie, definíciu regulačných prvkov a doložte urbanisticko-ekonomické parametre návrhu. Podrobnejšie požiadavky na obsah, rozsah a adjustáciu práce sú obsiahnuté v prílohe k tomuto zadaniu. 
 
 
Rozsah práce:
grafická a textová časť v rozsahu prílohy k zadaniu
  
Dátum zadania:
11. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2016Ing. arch. Natália Hrnčárová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
garant študijného programu