16. 9. 2019  2:14 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Jakub Sekereš – FA I-URB pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Jakub Sekereš
Študijný program:urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5478-68326
ID študenta:68326
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Konzultant:Ing.arch. Lucia Štefancová, PhD.
Miesto vypracovania:               Ústav urbanizmu a územného plánovania FA STU
  
Názov práce:Kežmarok - urbanistická štúdia časti CMZ
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:V nadväznosti na Ateliér III. navrhnite urbanistickú koncepciu a regulačný plán územia. Navrhnite lokalitný program územia a filozofické východiská návrhu. Vlastný návrh riešenia predložte formou urbanisticko- architektonickej štúdie, v ktorej prezentujte hmotovo-priestorové a funkčno-prevádzkové zásady riešenia. Súčasťou riešenia budú aj podrobnosti, ktoré priblížia niektoré vybrané detaily riešeného územia a model. V textovej časti opíšte a schémami vyjadrite východiská, koncepciu riešenia, zásady regulácie, definíciu regulačných prvkov a doložte urbanisticko-ekonomické parametre návrhu. Podrobnejšie požiadavky na obsah, rozsah a adjustáciu práce sú obsiahnuté v prílohe k tomuto zadaniu.
  
Rozsah práce:grafická a textová časť podľa špecifikácie v prílohe
  
Dátum zadania:16. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2016Ing. arch. Jakub Sekereš
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
garant študijného programu