Oct 18, 2019   11:43 a.m. Lukáš
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Bruno Grznár – FIIT B-INFO den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bruno Grznár
Študijný program:informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FIIT-5212-79538
ID študenta:79538
Vedúci práce:doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
  
Názov práce:Doménovo špecifické modelovacie jazyky a UML: porovnávacia štúdia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Samostatnou činnosťou v rámci predmetov Bakalársky projekt I, II vypracujte bakalársku prácu na tému, vyjadrenú vyššie uvedeným názvom tak, aby ste dosiahli tieto ciele:
Všeobecný cieľ:
Vypracovaním bakalárskej práce preukážte, ako ste si osvojili metódy a postupy riešenia väčších projektov, schopnosť samostatne riešiť zložitejšie úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi študovaného odboru využívanými v príslušnej oblasti a schopnosť samostatne a tvorivo pristupovať k analýze možných riešení.
Špecifický cieľ:
Vytvorte riešenie, zodpovedúce textu zadania, ktorý je prílohou tohto zadania a bližšie opisuje tému vyjadrenú názvom. Tento opis je záväzný, má však rámcový charakter, aby vznikol dostatočný priestor pre Vašu tvorivosť.
Riaďte sa pokynmi Vášho vedúceho.
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2019Bc. Bruno Grznár
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
garant študijného programu