Aug 5, 2020   10:11 a.m. Hortenzia
Academic information system

Final thesis assignment form – Peter Zaťko – FEEIT B-RK den [term 10, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2019/2020
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Peter Zaťko
Študijný program:
robotika a kybernetika
Študijný odbor:
kybernetika
Evidenčné číslo:
FEI-100863-72452
ID študenta:
72452
Vedúci práce:
Ing. Juraj Slačka, PhD.
Miesto vypracovania:
Ústav robotiky a kybernetiky
 
 
Názov práce:
Závlahový systém
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Cieľom bakalárskej práce je naštudovanie problematiky systémov automatickej závlahy záhrady a trávnikov. V praktickej časti navrhne vlastný subsystém inteligentnej budovy, ktorý bude schopný ovládať jednotlivé aktory a vyhodnocovať údaje zo senzorov potrebných pre tento systém. Študent tiež navrhne programové vybavenie a možnosť komunikácie s nadradeným systémom inteligentnej budovy.

Úlohy:
1. Naštudujte problematiku automatických závlah a stanovte požiadavky na automatický systém.
2. Navrhnite vhodnú hardvérovú platformu pre automatickú závlahu.
3. Naprogramujte softvér schopný komunikovať s nadradeným systémom pomocou Modbus protokolu.
4. Vyhodnoťte dosiahnuté výsledky a vypracujte dokumentáciu.
 
 
Dátum zadania:
18. 09. 2017
 
 
Dátum odovzdania:01. 06. 2020Peter Zaťko
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
garantka študijného programu