2. 6. 2020  8:16 Xénia
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Viktória Gasiorová – ÚM B-PP pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Viktória Gasiorová
Študijný program:
priestorové plánovanie
Študijný odbor:
priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13580-75982
ID študenta:
75982
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Konzultant:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava
 
 
Názov práce:Smart eco-village koncept a jeho priemet do strategických rozvojových dokumentov v území (PRO/SPRO, ÚPD) - modelové územie Spišská Belá
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Spracovanie PRO/SPRO
  
1. Úvod (základné východiská, v krátkosti legislatívne východiská, charakteristika a vymedzenie územia v nadväznosti na rozvojovú stratégiu, inštitucionálne a procesné parametre participácie verejnosti na tvorbe programu, ..., poslanie PRO/SPRO)
1.1. Zhrnutie špecifickej témy vo všeobecnej polohe
1.2. Rozpracovanie špecifickej témy na modelovom území ako východisko pre PRO/SPRO
2. Zhodnotenie (existujúceho) strategického dokumentu (PRO, SPRO) vo vzťahu k rozpracovaniu špecifickej témy na modelovom území - doplnenie a zmeny v analytickej časti:
2.1 socio-ekonomická analýza: rozvojový potenciál, ľudské zdroje (počet obyvateľov, vitalita, mortalita, prognóza, veková štruktúra, zamestnanosť,...), ekonomika (vrát. vlastníctva nehnuteľností), občianska vybavenosť, sociálna infraštruktúra (bývanie, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, kultúra, pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, ...), medzinárodný kontext, partnerstvá, identita, ...
2.2 územno-technická analýza: rozvojové osi, základné údaje o území, geo-morfologické aspekty, doprava (cestná, železničná, pešia dostupnosť, letecká), technická infraštruktúra, urbánna bezpečnosť, ...
2.3 prírodno-environmentálna analýza: ovzdušie, voda, pôda, hluk, žiarenie, odpadové hospodárstvo, zeleň, limity využitia územia, reliéf, geomorfologické členenie, horniny, klimatické podmienky, rastlinstvo, živočíšstvo, ŽP, OPK, ekosystémové služby, adaptabilita územia na klimatické zmeny, ...
2.4 analýza a zhodnotenie realizovaných stratégií: kritické zhodnotenie existujúcich relevantných strategických dokumentov (vrátane koherencie s nadradenými dokumentmi, ÚP, jestvujúce strategické dokumenty, ...), zhodnotenie napr. bytovej výstavby, investícií do rozvoja, rekonštrukcie, projekty, ...
2.5 SWOT analýza: vážená, tematické rozdelenie podľa bodov 2.1 - 2.4 - silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia
2.6 kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja: koherentné poradie disparít, faktory rozvoja - strategické a operatívne s tematickým rozdelením podľa bodov 2.1 - 2.4 vrátane priestorovo-relevantných trendov (ich priemet do ÚP)
3. Návrh na zmenu, resp. doplnenie rozvojovej stratégie:
3.1 vízia rozvoja
3.2 ciele a priority: globálny cieľ, priority (hlavné oblasti smerovania podpory)
3.3 opatrenia a aktivity
3.4 opis rozvojovej stratégie: programová štruktúra, hlavné a merateľné ukazovatele
4. Návrh na zmenu, resp. doplnenie finančného plánu: základné usmernenia finančného plánu, identifikácia potenciálnych zdrojov financovania (rozpočet územného subjektu, súkromné zdroje, ...)
4.1. rozdelenie financií na programovacie obdobie (parametre finančného plánu, finančná tabuľka programu)
4.2. rozdelenie financií na priority a opatrenia (finančná tabuľka podľa priorít a opatrení)
5. Zmeny a doplnenie časti Zabezpečenie realizácie - zásady realizácie, princípy
5.1. inštitucionálne a organizačné zabezpečenie vrátane realizačných opatrení a princípov fungovania modelu implementácie
5.2. monitorovanie a hodnotenie - princípy a fungovanie systému monitorovania a hodnotenia
5.3. harmonogram realizácie - časový rozvrh činností
6. Záver a zhrnutie výstupov PRO/SPRO pre spracovanie témy v ÚPN-O
7. Použité zdroje
8. Prílohy, obrazová dokumentácia


Územný plán obce (dotácia 0/0)
  
1. Zadanie ÚPN-O:
1.1. Strategická časť
o Text: Priemet strategických cieľov z PRO do ÚPN-O
1.2 Hodnotiaca časť
o Text: Zhodnotenie cieľov a ich realizovateľnosť vo vybranom území
o Grafika: 1.2 Vyhodnotenie problémov a potenciálov (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1 : 5 000)
1.3 Zadávacia časť
o Text: Zadanie ÚPN-O
o Grafika: 1.3 Vymedzenie územných celkov
2. Koncept riešenia
o Text: Popis jednotlivých koncepčných riešení a výkresu opatrení
o Grafika: 2.1. Koncepčné riešenie územia - 2 varianty
           2.2. Výkres opatrení - invariantne (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1 : 5 000)
3. Návrhová časť - Územný plán obce (modifikácia platného ÚPN-O)
Smerná časť - odôvodnenie ÚPN-O
o Text - sprievodná správa
o Grafika: 3.1. Širšie vzťahy (VÚC-ka s doplnením)
            3.2. Priestorové usporiadanie a využívanie územia
            3.3. Dopravné a technické vybavenie územia (ak nebude čitateľné, rozdeliť)
            3.4. Ochrana a tvorba krajiny s vyznačením systému ekologickej stability
            3.5. Predbežný záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy
Záväzná časť
o Text - sprievodná správa
o Grafika: 3.6. Priestorová regulácia a regulácia využívania územia s vyznačením záväzného riešenia dopravného vybavenia (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1:5000) (ak nebude čitateľné, rozdeliť)
            3.7. Strategická regulácia a verejnoprospešné stavby (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1:5000) (ak nebude čitateľné, rozdeliť)
 
 
Rozsah práce:Textová a grafická časť podľa špecifikácie zadania
  
Dátum zadania:
19. 02. 2018
 
 
Dátum odovzdania:
22. 05. 2018Bc. Viktória Gasiorová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu