Jun 2, 2020   11:42 a.m. Xénia
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Vivien Nagy – FCE B-TMS den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 
Stavebná fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Vivien Nagy
Študijný program:
technológie a manažérstvo stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5370-81253
ID študenta:
81253
Vedúci práce:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Konzultant:KPS: Ing. Peter Hanuliak, PhD., Statika: Ing.Abrahoim Iyad. PhD.D.
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU Bratislava
 
 
Názov práce:
Bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1. Technológia stavieb:
    1.1 Projekt organizácie výstavby
     - Technická správa k POV
     - Situácia k projektu organizácie výstavby
    1.2 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby
    1.3 Technologický predpis: Sadrokartónový podhľad
2. Konštrukcie pozemných stavieb
   2.1 Situácia a technická správa
   2.2 Tematický konštrukčný celok (3 detaily)
   2.3 Pôdorys typického a 1. nadzemného podlažia, priečny rez
      schodišťom, 1 pohľad
3. Statika
    3.1 Betónové konštrukcie:
         - Výkres tvaru/zostavy dielcov typického podlažia
     - Statický výpočet s výkresom výstuže vybraného nosného prvku
     - Technická správa statiky
alternatíva:
    3.2 Kovové a drevené konštrukcie:
     - Návrh nosného systému strešnej konštrukcie (pôdorys a rez krovu)
     - Technická správa statiky
 
 
Rozsah práce:
podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
 1. FICKULIAK, I. -- GAŠPARÍK, J. -- MAKÝŠ, P. -- TALIAN, J. -- BÚCIOVÁ, M. -- HULÍNOVÁ, Z. Výstavba objektov a stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 301 s. ISBN 80-227-2167-0.
 2. NEUMANN, D. Stavebné konštukcie I. Bratislava: Jaga, 2006.
 3. JURÍČEK, I. Konštrukcie budov z monolitického betónu. Bratislava: Eurostav, 2005.
 4. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 1.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 71 s. ISBN 978-80-227-2843-0.
 5. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
 6. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
 7. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 2.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 92 s. ISBN 978-80-227-2862-1.
 8. NEUMANN, D. Savebné konštrukcie I. Bratislava: Jaga, 2005.
 9. SANDANUS, J. -- SÓGEL, K. Drevené konštrukcie – príklady . Bratislava: ES STU , 2010. ISBN 978-80-227-3331-1.
 10. Bilčík, J. - Fillo, Ľ. - Benko, V. - Halvoník, J.: Betónové konštrukcie - Navrhovanie podľa STN EN 1992-1-2, Vydavateľsrvo STU, 2008
 11. Platné právne predpisy a normy STN
 
 
Dátum zadania:
15. 02. 2018
 
 
Dátum odovzdania:03. 05. 2018Bc. Vivien Nagy
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu