Feb 25, 2020   11:42 p.m. Frederik
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Pavol Graňák – FME B-STAM den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Pavol Graňák
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-13437-81333
ID študenta:81333
Vedúci práce:prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Miesto vypracovania:UTM SjF STU v Bratislave
  
Názov práce:Moderné trendy v oblasti tepelného delenia laserovým lúčom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Laserový lúč (LL) - rozdelenie zdrojov a vlastnosti LL.
2. Tepelné delenie laserovým lúčom - princíp, parametre procesu, použitie.
3. Zariadenie na tepelné delenie LL - funkcie jednotlivých časti technického vybavenia.
4. Súčasné trendy v oblasti konštrukcie zdrojov LL a jednotlivých častí zariadenia na strojové tepelné delenie.
  
Rozsah práce:30
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:28. 05. 2018Bc. Pavol Graňák
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
garant študijného programu