5. 4. 2020  6:41 Miroslava
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Lucia Uhrínová – FA I-URB den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lucia Uhrínová
Študijný program:urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5478-62189
ID študenta:62189
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav urbanizmu a ÚP
  
Názov práce:Bratislava - južná rozvojová os
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:V nadväznosti na ateliér III. navrhnite urbanistickú koncepciu a regulačný plán južnej rozvojovej osi Bratislavy. Navrhnite lokalitný program a filozofické východiská koncepcie. Vlastný návrh predložte formou urbanisticko-architektonickej štúdie, v ktorej prezentujete hmotovo-priestorové a funkčno-prevádzkové zásady riešenia. Súčasťou návrhu budú aj podrobnosti, ktoré priblížia niektoré vybrané detaily riešeného územia a model.
V textovej časti opíšte a schémami vyjadrite východiská, koncepciu riešenia, zásady regulácie, definíciu regulačných prvkov a doložte urbanisticko-architektonické parametre návrhu.Podrobnejšie požiadavky na obsah, rozsah a adjustáciu práce sú obsiahnuté v prílohe k tomuto zadaniu.
  
Rozsah práce:grafická a textová časť podľa špecifikácie v prílohe
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2017Ing. arch. Lucia Uhrínová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
garant študijného programu