Jul 20, 2019   3:46 p.m. Iľja
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Mária Prágerová – FCFT B-BIOPOT den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Mária Prágerová
Študijný program:biotechnológia a potravinárska technológia
Študijný odbor:5.2.25. biotechnológie
Evidenčné číslo:FCHPT-13567-81570
ID študenta:81570
Vedúci práce:Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Miesto vypracovania:Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
  
Názov práce:Mikrobiologická kvalita parených syrov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce bude popísať mikrobiologické zloženie tradičných slovenských parených syrov so zreteľom na výskyt stafylokokov, enterokokov, baktérií mliečneho kysnutia, koliformných baktérií a kvasiniek a vláknitých húb.
  
Rozsah práce:do 50 strán
  
Literatúra:
  1. GORNER, F. -- VALÍK, Ľ. Aplikovaná mikrobiológia požívatín. Bratislava : Malé centrum, 2004. 528 s. ISBN 80-967064-9-7.
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:05. 05. 2019Bc. Mária Prágerová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
garant študijného programu