Apr 9, 2020   9:46 a.m. Milena
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Boris Pančišin – FEEIT B-RK den [term 4, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Boris Pančišin
Študijný program:robotika a kybernetika
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-100863-72976
ID študenta:72976
Vedúci práce:Ing. Jana Paulusová, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav robotiky a kybernetiky
  
Názov práce:Návrh parametrov diskrétneho regulátora pre riadený systém
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je oboznámiť sa s princípom návrhu diskrétneho regulátora pomocou vybraných metód, analyzovať ich vlastnosti.

Úlohy:
1. Naštudujte princíp a spôsob návrhu diskrétneho regulátora pomocou vybraných metód.
2. Navrhnite algoritmus riadenia v programovom systéme Matlab/Simulink.
3. Realizujte a overte algoritmy riadenia na konkrétnom zadanom procese.
4. Vyhodnoťte dosiahnuté výsledky a vlastnosti uvažovaných metód návrhu riadenia.
  
Literatúra:
  1. KOZÁK, Š. Lineárne číslicové systémy 1. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 240 s.
  2. KOZÁK, Š. Lineárne číslicové systémy 1: Príklady na cvičenia. Návrh regulátorov. Bratislava : STU v Bratislave, 1995. 207 s. ISBN 80-227-0767-8.
  
Dátum zadania:19. 09. 2016
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2017



Ing. Boris Pančišin
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
garantka študijného programu