3. 6. 2020  9:13 Karolína
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Boris Pančišin – FEI B-RK pres [sem 4, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Boris Pančišin
Študijný program:
robotika a kybernetika
Študijný odbor:
kybernetika
Evidenčné číslo:
FEI-100863-72976
ID študenta:72976
Vedúci práce:Ing. Jana Paulusová, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav robotiky a kybernetiky
 
 
Názov práce:
Návrh parametrov diskrétneho regulátora pre riadený systém
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Cieľom práce je oboznámiť sa s princípom návrhu diskrétneho regulátora pomocou vybraných metód, analyzovať ich vlastnosti.

Úlohy:
1. Naštudujte princíp a spôsob návrhu diskrétneho regulátora pomocou vybraných metód.
2. Navrhnite algoritmus riadenia v programovom systéme Matlab/Simulink.
3. Realizujte a overte algoritmy riadenia na konkrétnom zadanom procese.
4. Vyhodnoťte dosiahnuté výsledky a vlastnosti uvažovaných metód návrhu riadenia.
 
 
Literatúra:
  1. KOZÁK, Š. Lineárne číslicové systémy 1. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 240 s.
  2. KOZÁK, Š. Lineárne číslicové systémy 1: Príklady na cvičenia. Návrh regulátorov. Bratislava : STU v Bratislave, 1995. 207 s. ISBN 80-227-0767-8.
 
 
Dátum zadania:
19. 09. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
19. 05. 2017Ing. Boris Pančišin
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
garantka študijného programu