25. 2. 2020  23:45 Frederik
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Branislav Prokop – SvF I-NKS-BIK pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra kovových a drevených konštrukcií
 Stavebná fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Branislav Prokop
Študijný program:nosné konštrukcie stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-24705-9367
ID študenta:9367
Vedúci práce:doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
  
Názov práce:Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je navrhnúť premostenie starého koryta rieky Dunaj. Objekt mosta pre peších a cyklistov bude
spájať obce Dunakiliti v Maďarsku a Dobrohošť na Slovensku. Cieľom práce je navrhnúť estetickú
a ekonomickú oceľovú, prípadne spriahnutú oceľo-betónovú nosnú konštrukciu mosta.
Návrh má obsahovať 3 variantné riešenia s nasledujúcim obsahom:
- prehľadný výkres
- predbežný statický výpočet
- technická správa
- výkaz materiálu.
Vybraný variant bude obsahovať podrobný statický výpočet a výkres významných detailov konštrukcie mosta.
Dôraz sa bude klásť na estetický a ekonomický návrh mosta.
  
Literatúra:
  1. Odborné články v domácich a zahraničných časopisoch a zbormíkoch
  2. Platné normy pre navrhovanie mostných konštrukcií STN EN
  3. Základná literatúra o oceľových mostoch
  
Dátum zadania:06. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2017Ing. Branislav Prokop
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
garant študijného programu