Apr 7, 2020   3:40 p.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ondrej Václav – FME B-AISP den [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ondrej Václav
Študijný program:automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-13432-56002
ID študenta:56002
Vedúci práce:Ing. Marek Honek, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky SjF STU
  
Názov práce:Nízkonákladové vstupno/výstupné rozhranie k laboratórnym zariadeniam prístupné prostredníctvom bezdrôtovej siete
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom záverečnej práce je zostaviť a otestovať nízkonákladové vstupno/výstupné rozhranie k laboratórnym zariadeniam prístupné cez existujúcu bezdrôtovú sieť 802.11b/g/n. Súčasťou riešenia má byť server aplikácia založená na UDP zásuvkách (sockets) prostredia Java. Táto aplikácia má zdieľať spoločný adresný priestor pre obojsmernú výmenu dát medzi dvoma UDP zásuvkami. Na jednu zásuvku sa má pripájať aplikácia reálneho času založená na platforme Real Time Windows Target a na druhú zásuvku osembitový mikropočítač.

Zadanie práce:

1. Modifikovať existujúce zdrojové súbory programu pre osembitový mikropočítač, Java server aplikácie a aplikácie reálneho času založenej na platforme Real Time Windows Target za účelom implementácie požadovaných funkcií pre meranie a generovanie signálov.
  
Rozsah práce:30 až 60 strán
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:06. 06. 2016Ing. Ondrej Václav
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
garant študijného programu