Jun 20, 2019   1:07 a.m. Valéria
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Lukáš Krajčík – MTF I-PPN den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Lukáš Krajčík
Študijný program:počítačová podpora návrhu a výroby
Študijný odbor:5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:MTF-5288-8634
ID študenta:8634
Vedúci práce:Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Miesto vypracovania:MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Vplyv parametrov obrábania na deformáciu tenkostenných súčiastok
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1 Súčasné trendy pri obrábaní tenkostenných súčiastok
2 Možnosti eliminácie deformácií pri obrábaní tenkostenných súčiastok
3 Návrh a príprava experimentu
4 Vyhodnotenie experimentu
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2017Ing. Lukáš Krajčík
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
garant študijného programu