29. 1. 2020  3:29 Gašpar
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Vanda Petrášová – MTF I-PMA pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Vanda Petrášová
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5298-74218
ID študenta:74218
Vedúci práce:Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Miesto vypracovania:CESTY NITRA, a.s.
  
Názov práce:Návrh na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podmienkach CESTY NITRA, a.s.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Vzdelávanie zamestnancov ako funkcia personálneho manažmentu
2 Analýza súčasného stavu vzdelávania zamestnancov v podmienkach CESTY NITRA, a.s.
3 Návrh na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podmienkach CESTY NITRA, a.s.
4 Zhodnotenie návrhu
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2017Ing. Vanda Petrášová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
garant študijného programu