Oct 21, 2019   5:20 a.m. Uršuľa
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Filip Litvák – MTF B-PPT den [term 4, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Filip Litvák
Študijný program:počítačová podpora výrobných technológií
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5290-65755
ID študenta:65755
Vedúci práce:prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Konzultant:Ing. Matej Bračík
Miesto vypracovania: MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Prehľad a analýza softvérových programov pre modelovanie a simuláciu zlievarenských procesov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1 Možnosti použitia počitačovej podpory vo výrobe
2 Prehľad a analýza softvérových programov pre modelovanie a simuláciu zlievarenských procesov
3 Návrh modelovania a simulácie procesu tuhnutia odliatkov z rýchloreznej ocele pri atmosférickom a vákuovom odlievaní
4 Zhodnotenie očakávaných prínosov navrhovaného riešenia
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:28. 05. 2017Ing. Filip Litvák
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
garant študijného programu