Jan 27, 2020   4:36 p.m. Bohuš
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Milan Lednický – MTF I-AIPP comb [term 6, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Milan Lednický
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:MTF-30179-82004
ID študenta:82004
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Miesto vypracovania:UIAM MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Návrh systému riadenia čerpacej stanice prostriedkami riadiacej jednotky CU230P-2 s použitím rozhrania Profinet
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte oblasť riešenia.
2. Špecifikujte požiadavky na systém riadenia čerpacej stanice.
3. Navrhnite blokovú schému systému riadenia.
4. Navrhnite a realizujte testovanie systému riadenia.
5. Zhodnoťte navrhnuté riešenie.
  
Dátum zadania:16. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:22. 04. 2018Ing. Milan Lednický
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
garant študijného programu