26. 6. 2019  21:54 Adriána
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Patrik Furda – FCHPT B-CHI pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Patrik Furda
Študijný program:chemické inžinierstvo
Študijný odbor:5.2.17. chemické inžinierstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-5431-82077
ID študenta:82077
Vedúci práce:Ing. Miroslav Variny, PhD.
  
Názov práce:Návrh energetického hospodárstva modelovej výrobne Fluidný Katalytický Krak
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je navrhnúť energetické hospodárstvo modelovej výrobne Fluidný Katalytický Krak na základe údajov získaných literárnou rešeršou a podľa informácií dostupných na web stránkach dodávateľov príslušnej technológie. Začínajúc materiálovou a tepelnou bilanciou systému reaktor-regenerátor, cez modelové výpočty kľúčových separačných zariadení s cieľom zistiť modelovú spotrebu tepla, resp. kompresnej práce v nich, získať prehľad o potrebných energetických vstupoch do procesu a disponibilných výstupoch z neho. Na základe neho navrhnúť spôsob výroby kompresnej práce (elektrická energia versus parná turbína) pre kľúčové kompresné zariadenia vo výrobni a integrovať tento návrh do celkového tepelného hospodárstva výrobne. Formulácia návrhov zníženia energetickej náročnosti tejto modelovej výrobne. Modelový návrh vybraného zariadenia so základnými ekonomickými parametrami.
  
Literatúra:
  1. ŠEFČÍKOVÁ, M. -- LANGFELDER, I. -- LODES, A. Energetika chemického a potravinárskeho priemyslu. Bratislava: Alfa, 1992. 344 s. ISBN 80-05-00998-4.
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2018Bc. Patrik Furda
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
garant študijného programu