Jan 25, 2020   12:49 p.m. Gejza
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Filip Kasnár – FEEIT D-FI ext [year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2019/2020
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Filip Kasnár
Študijný program:Fyzikálne inžinierstvo
Študijný odbor:5.2.48. fyzikálne inžinierstvo
Evidenčné číslo:FEI-10833-64879
ID študenta:64879
Vedúci práce:doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
  
Názov práce:Radiačná odolnosť LED svietidiel pre prostredie s radiačnou záťažou
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:27. 08. 2015
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2020Ing. Filip Kasnár
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
garant študijného programu