Jun 26, 2019   2:03 p.m. Adriána
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Matej Bračík – MTF D-STM den [year 1]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Matej Bračík
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor:5.2.7. strojárske technológie a materiály
Evidenčné číslo:MTF-10906-6798
ID študenta:6798
Vedúci práce:prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
  
Názov práce:Štruktúra a vlastnosti rýchloreznej ocele pretavenej a odliatej vo vákuu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:28. 08. 2015
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2018Ing. Matej Bračík
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
garant študijného programu