17. 10. 2019  5:58 Hedviga
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. René Majerník – FA I-URB pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. René Majerník
Študijný program:urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5478-61987
ID študenta:61987
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Konzultant:Ing. Tibor Schlosser, doprava
Miesto vypracovania:Fakulta architektúry vSTU v Bratislave
  
Názov práce:Trenčín - južný rozvoj
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úlohou diplomovej práce bude vo väzbe na výsledky ateliérovej urbanistickej tvorby 2_AT3_U podrobnejšie navrhnúť formou urbanistickej štúdie podrobnejšie urbanistické riešenie a návrh regulácie využitia územia medzi súčasnou hranicou kompaktného mesta a obchodno-nákupnými centrami. Práca bude mať grafickú časť v m 1:2000/1000, 500, architektonické detaily, vizualizácie, model, textovú a tabuľkovú časť. Pri riešení budú uplatnené požiadavky na zadržiavanie vody v urbánnom prostredí, energetickú sebestačnosť územia, koncepciu zelene ako súčasti opatrení proti globálnemu otepľovaniu, preferenciu foriem cyklistickej a hromadnej dopravy.
  
Rozsah práce:grafická a textová časť podľa špecifikácie v prílohe
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2017Ing. arch. René Majerník
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
garant študijného programu