12. 12. 2019  15:38 Otília
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Viktor Mikovčák – FA B-AU den [sem 8, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
 Fakulta architektúry
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Viktor Mikovčák
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-82250
ID študenta:82250
Vedúci práce:doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Miesto vypracovania:Bratislava, Fakulta architektúry STU
  
Názov práce:Rezidencia veľvyslanca
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Architektúra (projekt stavby pre územné konanie) - textová a výkresová časť (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady a 3D zobrazenie v príslušných mierkach pre architektonické navrhovanie budov.
2. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre stavebné konanie) - textová a výkresová časť (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady v príslušných mierkach pre navrhovanie budov, bilancia ukazovateľov a ekonomiky stavby, model (je prílohou elaborátu práce).
3. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre realizáciu stavby) - vybraná časť dokumentácie technického, materiálového a výtvarného riešenia budovy (pôdorys, rez, 3 detaily).
  
Rozsah práce:Projekt stavby pre územné a stavebné konanie s prehĺbením vybraných časti.
  
Dátum zadania:12. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:27. 05. 2019Bc. Viktor Mikovčák
študent
 
 
 
 
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu