16. 9. 2019  14:44 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Miloš Diežka – FA I-URB pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Miloš Diežka
Študijný program:urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5478-61954
ID študenta:61954
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Konzultant:Ing. Tibor Schlosser, doprava
Miesto vypracovania:Fakulta architektúry vSTU v Bratislave
  
Názov práce:Dolný Kubín - koncepcia verejných priestorov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úlohou diplomovej práce bude vo väzbe na výsledky ateliérovej urbanistickej tvorby 2_AT3_U podrobnejšie navrhnúť systém a reguláciu verejných priestorov (VP) mesta Dolný Kubín. Predpokladaným výsledkom návrhu je ucelená koncepcia verejných priestorov, návrh dopravy vrátane statickej a cyklistickej, podrobnejšie vymedzenie peších trás, charakteristické ideové architektonické riešenia jednotlivých častí systému VP vrátane architektonických detailov vybraných uzlových priestorov. Práca bude mať grafickú časť v m 1:1000, 500, 100, vizualizácie, model, textovú a tabuľkovú časť.
  
Rozsah práce:grafická a textová časť podľa špecifikácie v prílohe
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2017Ing. arch. Miloš Diežka
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
garant študijného programu