Dec 13, 2019   0:42 a.m. Lucia
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Miloš Diežka – FA I-URB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Miloš Diežka
Študijný program:urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5478-61954
ID študenta:61954
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Konzultant:Ing. Tibor Schlosser, doprava
Miesto vypracovania:Fakulta architektúry vSTU v Bratislave
  
Názov práce:Dolný Kubín - koncepcia verejných priestorov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úlohou diplomovej práce bude vo väzbe na výsledky ateliérovej urbanistickej tvorby 2_AT3_U podrobnejšie navrhnúť systém a reguláciu verejných priestorov (VP) mesta Dolný Kubín. Predpokladaným výsledkom návrhu je ucelená koncepcia verejných priestorov, návrh dopravy vrátane statickej a cyklistickej, podrobnejšie vymedzenie peších trás, charakteristické ideové architektonické riešenia jednotlivých častí systému VP vrátane architektonických detailov vybraných uzlových priestorov. Práca bude mať grafickú časť v m 1:1000, 500, 100, vizualizácie, model, textovú a tabuľkovú časť.
  
Rozsah práce:grafická a textová časť podľa špecifikácie v prílohe
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2017Ing. arch. Miloš Diežka
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
garant študijného programu