29. 10. 2020  8:07 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Miloš Diežka – FAD I-URB den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 
Fakulta architektúry a dizajnu
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Miloš Diežka
Študijný program:
urbanizmus
Študijný odbor:
5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FAD-5478-61954
ID študenta:
61954
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Konzultant:
Ing. Tibor Schlosser, doprava
Miesto vypracovania:
Fakulta architektúry vSTU v Bratislave
 
 
Názov práce:Dolný Kubín - koncepcia verejných priestorov
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Úlohou diplomovej práce bude vo väzbe na výsledky ateliérovej urbanistickej tvorby 2_AT3_U podrobnejšie navrhnúť systém a reguláciu verejných priestorov (VP) mesta Dolný Kubín. Predpokladaným výsledkom návrhu je ucelená koncepcia verejných priestorov, návrh dopravy vrátane statickej a cyklistickej, podrobnejšie vymedzenie peších trás, charakteristické ideové architektonické riešenia jednotlivých častí systému VP vrátane architektonických detailov vybraných uzlových priestorov. Práca bude mať grafickú časť v m 1:1000, 500, 100, vizualizácie, model, textovú a tabuľkovú časť.
 
 
Rozsah práce:
grafická a textová časť podľa špecifikácie v prílohe
 
 
Dátum zadania:
13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:
16. 05. 2017Ing. arch. Miloš Diežka
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
garant študijného programu